عشق و شور زندگی - باربارا دی آنجليس

باربارا دی آنجليس در کتاب «عشق و شور زندگی»، نیروی عشق را فراتر از جاذبه فیزیکی و جسمانی می داند و عشق را تولدی دوباره و یگانه حامی و ناجی می خواند و معتقد است با نیروی عشق می توان همه را به سوی خود جذب کرد...
باربارا دی آنجليس: این کتاب را با عشق و امتنائی بی پایان به شما هدیه می کنم که خود هم «آغاز» و هم «طریق» و هم «پایان» عشق و شور زندگی واقعی و حقیقی من هستید.

عشق و شور زندگی - باربارا دی آنجليس

به شکوه و اعجاز هستی و جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همه جا را غرق در زیبایی خواهید دید. این زیبایی ها عشق درون شما را صدا می زنند و فرا می خوانند.
شکوه و جلال جهان هستی را نظاره کنید و شکوه و جلال خود را به یاد آورید.
هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با تمامی شکوه و عظمت آن حقیقتا نظاره کنید، آن گاه به قطعیت اقتدار، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد زیرا شما نیز بخشی از همین شکوه و عظمت هستید.
گویی آفریدگار هستی به شما می گوید: من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم. به همین دلیل این همه زیبایی ها را برای تو آفریده ام.

شور زندگی ترانه ای است که عشق می سراید
شور زندگی همان عشق است که به حرکت در آمده است
عشق و شور زندگی هنگامی نصیب تان می شود که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عشق و شور زندگی - باربارا دی آنجليس