عشق و اشباح - ایزابل آلنده

«عشق و اشباح» با عنوان دیگر«از عشق و سایه ها» نوشتۀ ایزابل آلنده، داستان عشق‌ دو دلداده، مبارزۀ‌ «ايرنه» دخترخبرنگار همراه «فرانسيسكو» عكاس روزنامه، که پرده از جنایتی هولناک برمی دارند. 

عشق و اشباح - ایزابل آلنده

پرفسور فرصتی یافت و در سخنرانی مختصری به بچه ها گفت: «چنانچه مایل هستید که ترتیب یک انقلاب را بدهید، باید از روش درست این عمل استفاده کنید، چون در این صورت است که نتیجۀ بهتری خواهید گرفت. از بدیهه سازی و نوآوری برنامه، کاری از پیش نخواهید برد»

دیکتاتوری قادر به حل کردن حتی یک مشکل کوچک نیز نخواهد بود در عوض مشکلات موجود را نه تنها بزرگتر و حادتر می کند، بلکه معضلات جدیدی نیز تولید می نماید. تنها دلیل سرکوبی ملت توسط حکومت، عدم شناخت حقیقت است. آنها به صورت سحرآمیزی حقایق را مُهر و موم می کنند و می پوشانند، سپس تحت لوای همان حقایق، با فشار و نوعی شرارت و بی رحمی، آنچنان افراد را تهییج می کنند که همانند مُخمر در صنعت آبجوسازی، کف کرده و تغییر ماهیت می دهند. حال چنانچه دریچۀ باریک این منبع فشار برداشته شود دیگر سرباز یا اسلحه به قدر کافی موجود نخواهد بود تا همه را آرام نماید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عشق و اشباح - ایزابل آلنده