در تلاش آتش - جک لندن

«در تلاش آتش» مجموعه ای از داستانهای کوتاه، نوشتۀ جک لندن می باشد.
کتاب از چهار داستان: «در تلاش آتش»، «آبروباخته»، «قانون زندگی» و «عقل پورپورتوک» تشکیل شده است.
این داستانها از روی نسخۀ انگلیسی «بهترین داستانهای کوتاه جک لندن» که در سال 1949 انتشار یافته، ترجمه شده است.

در تلاش آتش - جک لندن 

هیئت مذهبی سن ژرژ با او مخالفت کرد، ولی ال-سو چنین پاسخ داد:
«تنها دین خدا در آن دنیا تصفیه ممی شود، قرض انسانها متعلق به این دنیاست، و باید در همین دنیا پرداخت شود»
اکون با او مخالفت کرد ولی ال-سو جواب داد:
«اکون، من ترا دوست دارم، ولی شرف بر عشق ترجیح دارد، و من چه ارزشی دارم که اسم پدرم را بخاطر خودم لکه دار کنم»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب در تلاش آتش - جک لندن