دوریت کوچک - چارلز دیکنز

دوریت کوچک رمانی از چارلز دیکنز می باشد. آرتور کلنام بعد از سالها به انگلستان بازمی گردد و در خانه مادرش با (امی) ملقب به دوریت کوچک آشنا می شود. پدر امی برای بدهکاری در زندان به سر می برد و حتی دوریت کوچک در زندان به دنیا آمده و به دلیل سالهای طولانی حبس به (پدر زندان) ملقب است.
بازگشت پسر صاحب‌کار امی، آرتور کلنام از سفر چین، سرنوشت را به‌گونه دیگری برای امی و خانواده‌اش رقم می‌زند و...

دوریت کوچک - چارلز دیکنز

توجه کنید! من دیگر از دیوارهای بلند و یکنواخت قرنطینه نفرتی بدل ندارم. وقتی کسی از مکان بدی نجات پیدا میکند، اول کارش این است که کینۀ آن مکان را از دل بیرون میکند. حال من تعجب نمیکنم که چرا وقتی محبوسی از زندان آزاد شد، نفرتش از آن کم میشود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دوریت کوچک - چارلز دیکنز