دیوانگی در بروکلین - پل استر

«دیوانگی در بروکلین» نوشتۀ پل استر می باشد. «ناتان» پیرمردی بیمار که از همسر سابقش جدا شده است. او بعد از بازنشستگی در ناامیدی کامل به شهر کودکی اش «بروکلین» باز می گردد و برای سپری کردن زمان، شروع به نوشتن شرح زندگی خود و اطرافیان با عنوان «دیوانگی انسان» می کند.
«ناتان» در یک کتاب فروشی بر حسب تصادف با خواهرزاده اش «تام» که سالها از او بی خبر بوده ملاقات می کند. و این سرآغاز ماجراهایی می شود که داستان «دیوانگی در بروکلین» را می سازد...

دیوانگی در بروکلین - پل استر

اشتیاق به تقلب در همه وجود دارد و به محض ای که کسی مزه اش را بچشد، معالجه اش ناممکن می شود. هیچ چیز اغوا کننده تر از پول یامفت نیست...
کمدی بزرگ ریاکاری انسان هرگز پایان نمی گیرد؛ از هیچ طرف. و چه خوشت بیاید ، چه نیاید، جالبترین نمایش است.

کشتار انسان به وسیلۀ همان ابزارهایی است که قرار بود همه ی ما را خوشبخت و ثروتمند سازد. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دیوانگی در بروکلین - پل استر