دیوانه وار - کریستین بوین

دیوانه وار اثر کریستین بوبن داستان دختری پرشور و حساس است که از فضای کودکی و شیطنت های آن تا بزرگسالی ادامه می یابد. داستان گذشتن از حد و مرزها و رسیدن به احساس واقعی و حقیقت زندگی

دیوانه وار- کریستین بوبن

کسانی که دوستمان دارند، از کسانی که از ما متنفرند ترسناکترند. مقاومت در برابر آن ها دشوارتر است، و من کسی را نمی شناسم که بهتر از دوستان بتوانند شما را به انجام کاری هدایت کنند که درست برخلاف میل شماست...

فکر می کنم هنر اصلی، هنر فاصله ها باشد. زیاد نزدیک به هم، می سوزیم. زیاد دور از هم، یخ می زنیم. باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا کنیم و همان جا بمانیم. این یادگیری هم مانند بقیه چیزهایی که واقعا یاد می گیریم فقط با تجربه ای دردناک میسر است. باید قیمتش را بپردازیم تا بفهمیم...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دیوانه وار - کریستین بوین