دارالمجانین - محمدعلی جمالزاده‌

دارالمجانین اثری از محمدعلی جمالزاده‌ می باشد. جمالزاده‌ در مقدمۀ دارالمجانین می‌نویسد: در کتابفروشی میرزا محمود از دوستان پدرش نشسته بود، پیرزنی که شوهرش به اتهام دزدی از دارالمجانین اخراج و از ترس بازخواست متواری بود تعدادی کتاب برای فروش می آورد. جمالزاده‌ کتابی از پیرزن خریده و پیرزن به باقیماندۀ پول، کاغذهای دست‌نویس لوله کرده‌ای به او می‌دهد. جمالزاده‌ بعد از سالها به سراغ کاغذهای دست‌نویس رفته و شروع به خواندن می‌کند و رمان دارالمجانین و داستان محمود (نویسنده دست‌نویس) آغاز می شود.

دارالمجانین - محمدعلی جمالزاده‌

اگر مردم دیوانه های دائمی نباشند بلاشک هر آدمی در ظرف بیست و چهارساعت شبانه روز دست کم ولو فقط چند لحظه ای نیز شده به یکی از انواع بیشمار جنون که غضب و حرص و شهوت و بغض و عداوت و خست و اسراف و حسادت و جاه طلبی و دروغ و خودخواهی و وسوسه و عشق و صدها و هزاران هوی و هوسهای گوناگون و اضطرابها و وسواسها و خلجانهای عیانی و نهانی و افراط و تفریطهای رنگارنگ از آن جمله است مبتلا می باشند.

زندگانی زندانی است با زندانیهای گوناگون. بعضیها به دیوار زندان صورت می کشند و با آن خودشان را سرگرم می کنند. بعضیها می خواهند فرار بکنند و دستشان را بیهوده زخم می کنند. بعضیها ماتم میگیرند. ولی اصل کار اینست که باید خودمان را گول بزنیم ولی زمانی میرسد که آدم از گول زدن خودش هم خسته می شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دارالمجانین - محمدعلی جمالزاده‌