چهرۀ پنهان(گِرِیس دیگر) - ارگارت اتوود

اگر قرار بود كه همه ما بر مبنای افكارمان محاكمه شويم، همه مان حلق آويز مي شديم...
مردم وقتی تصميمشان را بگيرند كه مثلا جنايتی مرتكب شده ايد، آن وقت هر كاری هم كه بكنيد بدون فایده خواهد بود.

نوشتن دیدگاه