چهرۀ پنهان(گِرِیس دیگر) - ارگارت اتوود

به محض اينكه مردی چند سكه پول پيدا كند، حالا بگذريم كه آنها ار چگونه بدست آورده، فوری فكر می كند استحقاق آن را دارد و همين طور هم استحقاق هر چيزی كه با آن بتواند بخرد.

نوشتن دیدگاه