چگونه به اینجا رسیدم ؟ - باربارا دی آنجليس

باربارا دی آنجليس در کتاب «چطور به اینجا رسیدم؟» راه های غلبه بر نا امیدی و شکست را بررسی کرده و به ما نشان می دهد هر شخص دارای استعدادهای خاصی است و باید به بهترین شکل از آنها استفاده کند و با خودباوری روحی و معنوی و یافتن دوباره ی دریچه های امید در زندگی می توان زندگی پربارتری داشت و از آن لذت برد.

چگونه به اینجا رسیدم ؟ - باربارا دی آنجليس

مشکلات یا موانع عاطفی به تنهایی ناراحت کننده نیستند. هر یک از ما، در زندگی، سختی هایی دیده ایم که با آنها شجاعانه مبارزه کرده ایم و بر آنها پیروز شده ایم. آنچه باعث می شود که این مسائل، متفاوت از بقیه باشند این است که همراه با رنجی که تحمیل می کنند نوعی حس تعجب، شوک، سردرگمی و نارضایتی نیز به ما می دهند، یعنی نوعی عدم ارتباط بین آنچه فکر می کردیم حقیقت است و آنچه در واقع حقیقت دارد.

وقتی نادیده می گیریم و خاموش می شویم، با ارزشترین چیزها را از خودمان می دزدیم، مثل رویاها، احساسات، عشق و سرزندگی. دزدی از خویشتن بیش از آنچه می توانیم تصور کنیم به ما زیان می رساند، زیرا از خودمان چیزی می دزدیم که از هر چه دیگران بتوانند از ما بدزدند مهمتر است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چگونه به اینجا رسیدم ؟ - باربارا دی آنجليس