چرخدنده - ژان پل سارتر

«چرخدنده» اثری از ژان پل سارتر، داستان یک انقلاب خیالی برای ملی شدن صنعت نفت و از بین بردن استبدا در یک کشور نفت خیز امریکای لاتین است. بعد از پیروزی، انقلاب از اهدافش فاصله می گیرد و کارگران و مردم مجدداً شورش کرده و انقلاب تکرار می شود. رهبر انقلاب اول محاکمه شده و حوادث انقلاب گذشته در دادگاه مرور می شود.
سارتر در «چرخ‌دنده» معتقد است؛ سرنوشت انقلاب در کشورهای تحت نفوذ کشورهای قدرتمند، تنها تغییر در راس حکومت است و تکرار انقلاب در کشورهای وابسته نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

چرخدنده - ژان پل سارتر

لوسین میگفت من هرگز در اعمال خشونت آمیز شرکت نخواهم کرد
می دانید که پای حرفش ایستاد و در تمام عمرش هرگز در عملی خشونت آمیز شرکت نکرد.
فرانسوا می گوید: این را می دانم در تمام زندگیش تکرار می کرد: «هیچ پیروزی ای به قیمت زندگی حتی یک انسان نمی ارزد»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چرخدنده - ژان پل سارتر