بخور و نمیر - پل استر

«بخور و نمیر» زندگینامۀ خودنوشت پل استر است. کتاب شرح خاطرات و شکست‌های پل‌استر از دوران کودکی تا زمان چاپ اولین رمانش می باشد.
پل استر از فراز و فرودهای زندگیش می گوید: از حوادث دوران کودکیش، اختلافات پدر و مادرش که منجر به جدایی آنها می شود. از کارهایی که برای گذران زندگی انجام داده است؛ دستفروشی، پیشخدمتی، کار در اردوگاهی تابستانی و کار روی نفتکش و...

بخور و نمیر - پل استر

به ما آموختند که به «آزادی و عدالت برای همه» ایمان بیاوریم، اما در واقعیت آن آزادی و عدالت غالباً با یکدیگر سر جنگ داشتند. جست و جوی پول کاری به عدالت و انصاف نداشت، موتور محرکش اصل اجتماعی «هر کس برای خودش» بود. انگار برای اثبات رفتار ذاتاً غیرانسانی بازار، تقریباً تمامی استعاره ها از قلمرو حیوانات گرفته شده بود: گرگ ها به جان هم افتاده اند، بازی موش و گربه، چشم و هم چشمی، قانون بقای اصلح. پول، دنیا را برای برنده ها و بازنده ها، داراها و ندارها تبدیل کرد. این بهترین چیدمان برای برنده هاست، معلوم نبود چه بر سر بازنده ها می آید؟ فهمیدم بهتر بود بازنده ها کناری گذاشته شده و به فراموشی سپرده شوند. وقتی دنیایی به قدری بدوی بنا کنی که داروین فیلسوف مهم آن باشد، دیگر چه انتظاری می توانی داشته باشی؟
آنجا جنگل است، مگر نه؟ نگاه کن که شیر از وسط وال استریت سلانه سلانه دارد پاییین می آید. پیام از این واضحتر؟ بخور والا می خورندت. این قانون جنگل است دوست من، اگر دل و جراتش را نداری، بهتر است تا وقت هست از بازی بیرون بروی.
و من قبل از اینکه وارد شوم خارج شده بودم.

اواخر بیست و چندسالگی و اوایل سی سالگیم، دوره‌ان چندساله ای را از سر گذراندم که در آن دست به هرکاری زدم به شکست و ناکامی انجامید. ازدواجم به طلاق رسید، نویسندگی‌ام در گِل ماند و مشکلات مالی مرا در خود غرق کرد. از کمبود مقطعی حرف نمی زنم، بلکه از فقدان مدام، جانکاه و نفسگیر مالی صحبت می کنم که روحم را تباه ساخت و مرا به وحشتی بی پایان مبتلا کرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب بخور و نمیر - پل استر