زندگی گالیله - برتولت برشت

زندگی گالیله "2"

گالیله: آنکه حقیقت را نمی‌داند نادان است، آنکه حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است.