زندگی گالیله - برتولت برشت

آندریا :سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که قهرمانی نپرورد.
گالیله:نه آندریا ، سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که در آنجا نیاز به قهرمان باشد.

 

نوشتن دیدگاه