زندگی گالیله - برتولت برشت

زندگی گالیله "3"

گالیله : (در دادگاه تفتیش عقاید) آقایان خواهش می‌کنم، فقط اندکی عقل!