زندگی گالیله - برتولت برشت

گالیله : (در دادگاه تفتیش عقاید) آقایان خواهش می‌کنم، فقط اندکی عقل! 

نوشتن دیدگاه