زندگی گالیله - برتولت برشت

زندگی گالیله نمایشنامه ای از برتولت برشت است.
موضوع اصلی قرار گرفتن گالیله در برابر کلیساست، اما برشت از شخصیت گالیله ای که برشت توصیف می کند،یک قهرمان مدرن است. انسانی که با تمام ضعف‌ها و ترس‌های انسانی، درست به همین دلیل ساده انسان بودن است که می‌تواند قهرمان باشد.

زندگی گالیله

آندریا :سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که قهرمانی نپرورد.
گالیله:نه آندریا ، سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که در آنجا نیاز به قهرمان باشد.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زندگی گالیله - برتولت برشت