زندگی گالیله - برتولت برشت

زندگی گالیله نمایشنامه ای از برتولت برشت است.
موضوع اصلی قرار گرفتن گالیله در برابر کلیساست، اما برشت از شخصیت گالیله ای که برشت توصیف می کند،یک قهرمان مدرن است. انسانی که با تمام ضعف‌ها و ترس‌های انسانی، درست به همین دلیل ساده انسان بودن است که می‌تواند قهرمان باشد.

زندگی گالیله

گالیله : (در دادگاه تفتیش عقاید) آقایان خواهش می‌کنم، فقط اندکی عقل! 

گالیله: آنکه حقیقت را نمی‌داند نادان است، آنکه حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زندگی گالیله - برتولت برشت