زن بیگناه - انوره دو بالزاک

زن بیگناه رمانی از انوره دو بالزاک است. سرگذشت زندگی زنی به نام «جیزل» که پرستار دختر «آرماند شویل» کارخانه دار ثروتمندی می شود. آرماند با وعده ازدواج جزیل را می فریبد و بعد از بارداری جزیل مرد فریبکار تن به ازدواج نمی دهد و جیزل با دلی شکسته آنجا را ترک میکند (شروع داستان با «هانریت» اثری دیگر از بالزاک مشترک است)
جزیل بعد از مدتی با «ژول»ازدواج میکند که خوشبختی واقعی را برای او به ارمغان میاورد. بعد از چندین سال اتفاقاتی در زندگی جزیل می افتد و باعث بدبینی شوهرش نسبت به او می شود و...
داستان آثار زیان بار تجسس در زندگی و امور شخصی افراد و عواقب بدگمانی را بیان می کند.

زن بیگناه - انوره دو بالزاک

عشقهای پاک مانند قوانین سخت طبیعت قدرت ندارند گناهی را که مرتکب شده اند بر خود ببخشایند.

وقتی بین دو نفر دوستی و عشق کامل برقرار باشد اگر ابر تیره ای از بدگمانی از آن بگذرد بفرض اینکه این بدگمانی از بین برود باز هم اثری از خود باقی خواهد گذاشت...
عشق آسیب دیده، عشقی که پس از ناراحتی بصورت حقیقی در می آید آن عشقی نیست که قبل از حادثه وجود داشته است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زن بیگناه - انوره دو بالزاک