بانوی پیشگو - مارگارت اتوود

«بانوی پیشگو» رمانی از مارگارت اتوود، داستان دختری که مادری دیکتاتور داشته و کنایه های همیشگی مادر دربارۀ اضافه وزن، پیوسته او را می آزارد و تبدیل به یک کابوس می شود. او برای تسکین دردهای گذشته با نوشتن داستان های عامه پسند زندگی جدیدی را آغاز می کند.

بانوی پیشگو - مارگارت اتوود

به نظر من اکثر زن ها یک اشتباه اساسی می کردند: آن ها توقع داشتند شوهرانشان آن ها را درک کنند!

باید بیشتر به او اعتماد می کردم. می بایست از همان اول با او صادق می بودم، احساساتم را بیان می کردم، همه چیز را به او می گفتم. مشکل این بود که من فقط می خواستم توهم های او دست نخورده باقی بمانند، و انجام این کار ساده بود، فقط کمی کنترل می خواست: هیچ وقت حرف مهمی به او نمی زدم.
اما بر حسب تجاربی که من داشتم صداقت و بیان احساسات فقط یک نتیجه داشت: فاجعه.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب بانوی پیشگو - مارگارت اتوود