بالتازار - آناتول فرانس

بالتازار اثری از آناتول فرانس، کتابی کم حجم از چهار داستان کوتاه با عنوانهای «بالتازار» ، «مسیو پی ژنو» ، «تخم مرغ قرمز» و «لیتا اسلیا» می باشد.

بالتازار - آناتول فرانس

سمبویی تیس سالخورده گفت: «آیا به راستی انسان جز برای یاد گرفتن آفریده شده است»
بالتازار آهی کشید و گفت:«برای دوست داشتن!»

سمبوبی آیا میخواهی سرت را در گرو صحت نمودارها بگذاری؟
سمبویی تیس خردمند پاسخ داد: «آقای من دانش از خطا مبراست اما دانشمندان غالباً خطا می کنند»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب بالتازار - آناتول فرانس