بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید

هنرمند بزرگ آن است که از زحمت و مشقت استقبال کند و از مانعی که در برابرش ظاهر می شود به عنوان وسیلۀ پرش استفاده کند. می گویند میکل آنژ حالت مچاله شدۀ مجسمۀ موسی را مدیون نقصی است که در مرمر وجود داشت...
هنر بر اثر اجبار و فشار به وجود می آید، با مبارزه زندگی می کند و از فرط آزادی می میرد.

نوشتن دیدگاه