بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید

افکار دقیق و روشن خطرناکترین افکار هستند، زیرا انسان جرات نمی کند که آنها را عوض کند . و این نوعی پیشواز از مرگ است.
خیلی ها از مرگ بت ساخته اند. اگر ما احتیاجی به بت سازی داریم، بت سازی از زندگی را ترجیح می دهم.

نوشتن دیدگاه