بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید

«بهانه ها و بهانه های تازه» منتخبی است از سه جلد مجموعۀ مقاله ها، نامه ها و دست نوشته های آندره ژید که با عناوین بهانه ها، بهانه های تازه، برخوردها منتشر شده است.

بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید

هیچ «تاثیری» مطلقاً خوب یا بد نیست بلکه بسته به کسی است که تحت تاثیر قرار می گیرد...
اگر هیچ وسیله ای برای منصرف ساختن خودمان از بدی هوا نداشته باشیم کوچکترین رگبارها به شدت ناراحتمان می کند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید