بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید

«بهانه ها و بهانه های تازه» منتخبی است از سه جلد مجموعۀ مقاله ها، نامه ها و دست نوشته های آندره ژید که با عناوین بهانه ها، بهانه های تازه، برخوردها منتشر شده است.

بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید

افکار دقیق و روشن خطرناکترین افکار هستند، زیرا انسان جرات نمی کند که آنها را عوض کند . و این نوعی پیشواز از مرگ است.
خیلی ها از مرگ بت ساخته اند. اگر ما احتیاجی به بت سازی داریم، بت سازی از زندگی را ترجیح می دهم.

همانطور که مردان بزرگی برای اشاعۀ اندیشه ای بزرگ کمر همت می بندند، عدۀ دیگری هم می آیند که آن را، ناتوان سازند، بدنام کنند و شکست دهند.- منظور کسانی نیست که به مخالفت برمی خیزند.نه - زیرا چنین کسانی به این اندیشه ها خدمت می کنند و با دشمنی خود آن را نیرومندتر می سازند - بلکه از آن نسل بدبختی صحبت می کنم که به گمان خودشان در خدمت آن اندیشه اند و حال آنکه آن اندیشه به آنان ختم می شود. و چون معمولاً بشریت هر اندیشه ای را بی رحمانه به مصرف می رساند و تمام می کند و باید نیز چنین کند - باید از اینان متشکر بود که اندیشۀ قبلی را از همه قدرتی که در آن است خالی می سازند،آن را که صورت «حقیقت» به خود گرفته بود دوباره به صورت «اندیشه« در می آورند و عصاره ای برای آن باقی نمی گذارند، و کسانی را که در جستجوی اندیشه تازه اند به جلو می رانند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید