بابا گوریو - انوره دو بالزاک

بابا گوریو "2"

بنظر من، دنیا هر چه هست، جفا و پستی است و بر باد دهنده هستی انسان، باید خودمان را از دستبرد آن دور نگهداریم...
با جهان و مردم آن به گونه ای باش که لایق آنند...