بابا گوریو - انوره دو بالزاک

بنظر من، دنیا هر چه هست، جفا و پستی است و بر باد دهنده هستی انسان، باید خودمان را از دستبرد آن دور نگهداریم...
با جهان و مردم آن به گونه ای باش که لایق آنند...

نوشتن دیدگاه