آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

آزادی یا مرگ "4"

زندگی و جنگ این نکته را به من آموخته اند که آزادی یک لقمه سهل الوصول نیست بلکه شهری است که باید آن را فتح کرد. کسی که آزادی را از دست دیگران دریافت می کند همچنان برده و بنده باقی خواهد ماند.