آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

زندگی و جنگ این نکته را به من آموخته اند که آزادی یک لقمه سهل الوصول نیست بلکه شهری است که باید آن را فتح کرد. کسی که آزادی را از دست دیگران دریافت می کند همچنان برده و بنده باقی خواهد ماند.

نوشتن دیدگاه