آزادی و حيثيت انسانی - محمدعلی جمالزاده‌

«آزادی و حيثيت انسانی» اثر محمدعلی جمالزاده‌، به بررسی معنا و مفهوم آزادی و جايگاه آن، و آفات و عوامل تهديدکنندۀ آن می پردازد. در این کتاب نظرات دانشمندان مغرب و مشرق در باب آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آزادی و حيثيت انسانی - محمدعلی جمالزاده‌

قدرت و منزلت هر مملکت و جامعه و حکومتی بسته به قدر و مقام اشخاصی است که آن کشور و آن جامعه و آن حکومت را تشکیل می دهند. مملکتی که افراد را کوچک بخواهد تا بتواند آنان را به آسانی اسباب و وسیلۀ مطیع و منقاد انجام مقاصد و نظریات خود قرار دهد، روزی خواهد رسید که می بیند با آدمهای کوچک کارهای بزرگ نمی توان انجام داد.

«جان استورات میل» می گوید:
«اگر تمامی نوع بشر به استثنای یک نفر معتقد به عقیدۀ واحدی باشد و آن یک نفر را ملزم به سکوت نمایند همان قدر بر خطا و ناحق است که آن یک نفر در صورتی که اختبار و قدرت داشته باشد بخواهد که تمامی نوع بشر را ملزم به سکوت کند»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آزادی و حيثيت انسانی - محمدعلی جمالزاده‌