آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟ - برتراند راسل

آیندۀ بشر "4"

خلع سلاح عمومی، گر چه بی نهایت مهم و مورد کمال علاقه است، اگر عملی شود، بخودی خود برای تامین یک صلح پایدار کافی نیست. تا وقتی تکنیک علمی قابل فهم است، هر جنگ مهمی که روی دهد منجر به تهیه اسلحه هسته ای و حتی سلاحهای کشنده تری که در دوران صلح امکان ساختن آن در ذهن پرورانده شده است، بوسیله دو طرف مخاصم خواهد شد.