آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟ - برتراند راسل

آیندۀ بشر "3"

بخاطر هدفی جان سپردن فضیلت است مشروط بر آنکه هدف انسانی باشد و جانبازی آدمی باعث پیشرفت آن هدف گردد.