آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟ - برتراند راسل

تقسیم شدن اجتماعات بشری به ملتهای رقیب و غالباً ملتهای متخاصم موجب شده است که در تخمین و ارزیابی افتخارات ملل تحریف مصیبت باری صورت گیرد... ممکن است گاهی اوقات، کشتار بیگانگان، دفاع از منافع نوع بشر جلوه گر شده باشد. اما وقتی با انصاف مطلب را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم ماهیت این کشتارها غالباً غرور ملی محض و حرص و طمع به مال دیگران است.

نوشتن دیدگاه