آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟ - برتراند راسل

برتراند راسل در کتاب آیندۀ بشر «آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟» به بررسی روند تکامل اجتماعی بشر می پردازد و از جنگ، تسلیهات اتمی و آینده ی احتمالی بشر صحبت می کند. 

آیندۀ بشر - برتراند راسل

تقسیم شدن اجتماعات بشری به ملتهای رقیب و غالباً ملتهای متخاصم موجب شده است که در تخمین و ارزیابی افتخارات ملل تحریف مصیبت باری صورت گیرد... ممکن است گاهی اوقات، کشتار بیگانگان، دفاع از منافع نوع بشر جلوه گر شده باشد. اما وقتی با انصاف مطلب را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم ماهیت این کشتارها غالباً غرور ملی محض و حرص و طمع به مال دیگران است.

بشر در گذشته برای ادامه حیات احتیاج به خشونت بسیار و شدت و سرعت تصمیم داشت و همیشه در حال آماده باش جنگی بود؛ عادت کرده بود که در مواقع بحرانی با جسارت تمام به استقبال حوادث شتابد.
مبارزات طولانی گذشته این خصائص را در او بوجود آورده بود و وقتی مخاطرات کهن از بین رفت با این خصائص و غرائز چه می توانست کرد؟
آدمی سرانجام خصومت و سوءظن را که تا آن زمان متوجه شیران و پلنگان می ساخت از آن پس متوجه ابناء نوع خود کرد اما نه تمام ابناء نوع، زیرا بسیاری از چابکدستیهائی که بقای او را ممکن ساخته بود مدیون همکاری اجتماعی بود، کینه و دشمنی خود را متوجه آن گروه از مردمی ساخت که از واحد همکاری بیرون بودند.
بدین ترتیب پیوستگی قومی و قبیله ای ایجاد شد و پس از آن جنگهای منظم بین اقوام و طوایف بوجود آمد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟ - برتراند راسل