آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟ - برتراند راسل

برتراند راسل در کتاب آیندۀ بشر «آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟» به بررسی روند تکامل اجتماعی بشر می پردازد و از جنگ، تسلیهات اتمی و آینده ی احتمالی بشر صحبت می کند. 

آیندۀ بشر - برتراند راسل

خلع سلاح عمومی، گر چه بی نهایت مهم و مورد کمال علاقه است، اگر عملی شود، بخودی خود برای تامین یک صلح پایدار کافی نیست. تا وقتی تکنیک علمی قابل فهم است، هر جنگ مهمی که روی دهد منجر به تهیه اسلحه هسته ای و حتی سلاحهای کشنده تری که در دوران صلح امکان ساختن آن در ذهن پرورانده شده است، بوسیله دو طرف مخاصم خواهد شد.

بخاطر هدفی جان سپردن فضیلت است مشروط بر آنکه هدف انسانی باشد و جانبازی آدمی باعث پیشرفت آن هدف گردد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آیا بشر آینده‌ای‌ هم‌ دارد؟ - برتراند راسل