اسرار خلقت - موریس مترلینگ

کتاب «اسرار خلقت» چکیده افکار موریس مترلینگ درباره اسرار خلقت است. مجموعه ای از منتخبات آثار که به اندیشۀ خاص ایشان دربارۀ مرگ و زندگی و اثرات وجود خدا می پردازد.

اسرار خلقت - موریس مترلینگ

باید همیشه در عالم سکوت به دنبال حقیقت باشیم.
سکوتی از سکوت عشق ملایم تر و مطیع تر نیست و این تنها چیزی است که برای ما لازم است.
با این عشق سالها میتوانیم با خوشبختی زندگی کنیم، زیرا در عالم سکوت چیزهای لذت بخش را خواهیم دید به همین دلیل است کسانیکه عشق در سر دارند از کسانیکه بی عشق زندگی میکنند، بیشتر به اسرار جهان آشنا هستند و دشوارترین چیزها برای آنها آسان خواهد شد.

این خودمان هستیم که بدی را انتخاب میکنیم،اگر به مردم نیکی کردیم و جهان را دوست داشتیم، از زندگی خود راضی خواهیم بود.
شما درخت چناری را میکارید و آنرا پرورش می دهید و وقتی برومند شد درخت چنار است و دیگر نباید انتظار آنرا داشته باشید به شما سیب بدهد، اگر میخواهید درخت شما سیب بدهد، باید درخت سیب بکارید...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اسرار خلقت - موریس مترلینگ