اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - ایتالو کالوینو

اگر شبی از شبهای زمستان مسافری "2"

ما ممانعت کردن از خواندن را بلد هستیم اما در همین حکمی که خواندن را منع می کند ، حقیقتی است که خوانده شده ، حقیقتی که ما نمی خواهیم خوانده شود