اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - ایتالو کالوینو

«اگر شبی از شبهای زمستان مسافری» اثری از ایتالو کالوینو می باشد. خواننده کتابی خریده و زمانی که جذب موضوع کتاب شده، کتاب نیمه کاره تمام می شود، خواننده با عصبانیت به کتابفروشی می‌رود و در جریان بازگرداندن کتاب با زنی آشنا می‌شود که او نیز مانند مرد با همان مشکل روبرو شده است و به دنبال داستان واقعی کتاب‌هاست.
این آشنایی و پیگیری دو نفره تا ۱۰ داستان نیمه تمام دیگر ادامه می یابد و به همین ترتیب ما ۱۰داستان نیمه تمام را در ماجرای اصلی کتاب دنبال می کنیم...

اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - ایتالو کالوینو

ما ممانعت کردن از خواندن را بلد هستیم اما در همین حکمی که خواندن را منع می کند ، حقیقتی است که خوانده شده ، حقیقتی که ما نمی خواهیم خوانده شود

شک ندارم که این لوتاریا آن ها را با آگاهی خوانده اما فکر می کنم او آن ها را خوانده تا چیزی را بیابد که پیش از خواندن آن را می دانسته. سعی کردم این را به او بگویم. او با کمی التهاب گفت _خوب که چه؟ می خواهید در داستانهایتان چیزی را بخوانم که شما خودتان آن را می دانید؟ جواب دادم _ نه این طور نیست. انتظار دارم خواننده هایم چیزی را در کتاب هایم بخوانند که من خودم آن را نمی دانم و این را فقط می توانم از کسانی انتظار داشته باشم که منتظرند چیزی را بخوانند که خود آن ها را نمی دانند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - ایتالو کالوینو