عروس فریبکار - مارگارت اتوود

عروس فریبکار رمانی از مارگارت اتوود می باشد. «تونی، کریس، و راز» و دوست مشترکشان «زینیا» هم دوره ای دوران دانشگاه بوده اند. حاصل‌ اعتماد این‌ سه‌ زن‌ به‌ زینیا، نفوذ او در زندگی خانوادگی هر سه و زخم‌ مشترکی که‌ با مرگ‌ زینیا تسکینی‌ ناچیز یافته‌ است‌. سه دوست بعد از گذشت چند سال از مرگ زینیا، مطابق قرار ماهانه برای صرف ناهار در رستورانی جمع می شوند. اما ناگهان‌ زینیا وارد رستوران شده و سر میز دیگری می نشیند و...

عروس فریبکار - مارگارت اتوود

هر پایانی اختیاری است، زیرا جایی است که کاری را تمام می کنید. پایان یک نقطه. یک علامت سجاوندی یک نقطه ی ایستایی است. یک سوراخ سنجاق در کاغذ است: سوراخی که می توانید چشمتان را به آن بگذارید و از درون آن، سوی دیگر و شروعی دیگر را بینید.

هرگز نمی توانی به کسی بگویی از دوست داشتنِ یک نفر خودداری کند. دوست داشتن بینِ آدم ها با حس های دیگر خیلی فرق می کند...
اختیار در این میان نقشِ اندکی دارد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عروس فریبکار - مارگارت اتوود