عروسان دشت - جبران خلیل جبران

عروسان دشت اثری از جبران خلیل جبران مجموعه چند داستان کوتاه شامل داستانهای: «خاکستر نسلها و آتش، جاوید، مرتا اهل بان، یوحنای دیوانه، صلبان» می باشد.

عروسان دشت - جبران خلیل جبران

مرتا! تو گُلی له شده زیر پای جانوری هستی که در جسم بشری پنهان گشته است.
آنان که تو را له کردند سنگدل بودند اما نتوانستند عطر پراکنده تو را نابود سازند، آن عطری که به همراه ناله های بیوه زنان و فریاد دلخراشان یتیمان و آه فقیران به سوی آسمان که منبع عدل و رحمت است می رود.
مرتا! گُل له شده زیر پا بهتر از پای له کننده است.

به راستی که دوران جوانی خواب زیبایی بیشمار می رود که کتاب های درسی آن را به صورت بیداری رنج آور در می آورد.
آیا روزی خواهد آمد که حکیمان بتوانند خواب های جوانی را با لذت آگاهی و شناخت جمع کنند؟
آیا روزی خواهد آمد که طبیعت ، معلّم بنی آدم و انسانیّت ، کتاب او و زندگی، مدرسه اش باشد؟
نمی دانم آیا چنین روزی خواهد آمد؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عروسان دشت - جبران خلیل جبران