عروسک فرنگی - آلبا دسس پدس

عروسک فرنگی رمانی از آلبا دسس پدس می باشد. جولیو بروجینی یک وکیل میانسال است که روزی در یک کافه به صورت اتفاقی با ایوانای هفده ساله برخورد کرده و سعی می کند هر طور شده به او نزدیک شده و از روی شهوت رابطه کوتاه مدتی با او داشته باشد، اما ماجرا به گونه ای دیگر پیش می رود...

عروسک فرنگی - آلبا دسس پدس

حالا هر شب به خانه آن‌ها می‌رفت. همه روز با خودش می‌گفت که باید مراقب رفتارش باشد. باید بر هوسی که مثل خوره می‌خوردش پیروز شود؛ هوسی که به فکری دائمی تبدیل شده بود. ولی کمی به ساعت شش مانده بی‌قراری‌اش آغاز می‌شد. با همکارش سر هیچ و پوچ جر و بحث می‌کرد. با منشی بدرفتاری می‌کرد. بدخلق می‌شد. مرخصشان می‌کرد و پشت‌سرشان داد می‌زد: «بس است دیگر تحمل ندارم.» وقتی آن‌ها دفتر را ترک می‌کردند، گوشی تلفن را برمی‌داشت و به آدلینا خانم می‌گفت: «می‌توانم بیایم؟»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عروسک فرنگی - آلبا دسس پدس