آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن

کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ،در ۵ جلد به مبانی فکری و دیدگاه دانشمندان مسلمان دربارهٔ انسان و مبانی و مسائل گوناگون آموزش و پرورش پرداخته است.
جلد سوم کتاب توسط بهروز رفیعی و به اندیشه های امام محمد غزالی پرداخته است.

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن

بدان که فرزند امانتی است اندر دست مادر و پدر ودل وی پاک است چون جوهر نفیس و نقش پذیر چون موم و از همه نقشها خالی است و چون زمین پاک است که هر تخم که اندر وی افکنی بروید، اگر تخم خیر افکنی به سعادت دین و دنیا رسد و مادر و پدر و معلم اندر ثواب شریک باشند و اگر به خلاف این بود بدبخت باشد وایشان بر هر چه بر وی رود شریک باشند...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن