آقای رئیس جمهور - میگل آنخل آستوریاس

«آقای رئیس جمهور» نوشتۀ میگل آنخل آستوریاس می باشد. کلنل پارالس فرمانده شهربانی از یاران نزدیک رئیس‌جمهور، به وسیله مرد مفلوک دیوانه ای به نام گداخُله کشته می شود. رئیس جمهور این رویداد را بهترین فرصت برای حذف ژنرال کانالس و کارواخال وکیل که مورد سوءظنش بودند می بیند و...
کتاب تصویری از حکومت استرادا کابررا، رئیس جمهور دیکتاتوری است که از 1898 به مدت 20 سال با استبدادی بیرحمانه بر کشور گواتمالا حکومت کرده است.

آقای رئیس جمهور - میگل آنخل آستوریاس

هيچ چيز احمقانه تر از اين نيست كه هر كس دربارۀ رفتار ديگري به دنبال تعبيرهای بي ارزش بگردد . رفتار ديگری ... ديگری. انتقاد معمولا جز پچ پج های زننده چيزي نيست ، زيرا دربارۀ اموری كه نفع طرف در آن است سكوت مي كند و دربارۀ اموری كه به ضرر اوست داد سخن مي دهد. کثافت و پلیدی مانند: ماهوت پاک کن(1) زبری بر روی زخم کشیده شود، تا اعماق بدن نفوذ می کند و دل انسان را می سوزاند. سرزنشهای پشت پرده که نقاب دلسوزی و خبرچینیهای خودمانی و دوستانه یا ترحم ساده بر خود می کشد مانند سیمهای نازک ماهوت پاک کن زخمهای دل را ناسورتر می کند


(1) ماهوت پاک کن:  آلتی است که به وسیله ٔ آن لباس و کلاه را پاک کنند.

ژنرال از خود نپرسید که بیگناهید یا گناهکار. بپرسید که ایا می توانید به لطف ارباب امیدوار باشید یا نه. وضع یک بیگناه مغضوب دستگاه حکومت از وضع مقصر واقعی بسیار بدتر است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آقای رئیس جمهور - میگل آنخل آستوریاس