اینس روح من - ایزابل آلنده

«اینس روح من» با عنوان دیگر «اینس در جان من» نوشتۀ ایزابل آلنده می باشد. 
در مقدمۀ کتاب آمده است: «اینس سوارِس (1580-1507) زنی اسپانیایی و متولد پلاسنسیا بود. به سال 1537 به قاره جدید سفر کرد و در فتح شیلی نقش داشت و از بنیانگذاران شهر سانتیاگو بوده. وی نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادیِ بسیار داشت. موفقیت اینس سوارس از سوی تاریخ نگاران آن عهد به ثبت رسید، گرچه تقریباً بیش از چهارصد سال از سوی مورخان به فراموشی سپرده شد. نگارنده در این صفحات به شرح احوال و اعمال این زن –همان گونه که در اسناد تاریخی آمده- اکتفا کرده و فقط با کمی تخیل، بر آن تار و پودی تنیده است»

اینس روح من - ایزابل آلنده

شگفتا که در این ساعت، که مرگ نزدیک است و به مردگان فکر می کنم، هنوز آرزو دارم طرح هایی را برای ارضای جاه طلبیِ خود به اجرا گذارم. این باید تنها از سر غرور باشد: شهرت و خاطره ای از خود بجا گذاشتن، حرفی که «پدرو» می زد. شک دارم که در این زندگی به جایی برسیم، دست کم با عجله؛ آدمی فقط به راه می افتد، هر بار یک گام به سوی مرگ برمی دارد.

دانیل مرا ترغیب کرد که یک آموزشگاه دایر کنم، چون می گفت که قلمداد کردن شیلی به عنوان یک مستعمره ی متمدن فاجعه بار است. اما طرح برای هیچ کس جالب نبود!
آنها می ترسیدند که اگر مردم خواندن و نوشتن بیاموزند، به فکر کردن عادت کنند، و در برابر تاج و تختی قد برافرازند...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اینس روح من - ایزابل آلنده