المنصور - هاینریش هاینه

المنصور

این ابتدای کار است. آنجا که کتاب‌ها را می‌سوزانند، انسان‌ها را نیز خواهند سوزاند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب المنصور - هاینریش هاینه