عقل و سرنوشت - موریس مترلینگ

عقل و سرنوشت کتابی از موریس مترلینگ است. نویسنده به تشریح پندار و رفتار یک بشر خردمند و به اثبات راه و روش خردمندی پرداخته است.

عقل و سرنوشت - موریس مترلینگ

در عقل عشق نیست، لطف نیست، عاطفه وجود ندارد. احساسات قدرتی ندارد، جزر و مدی نمیتوان یافت. اما در خرد همه این چیزها به وفور یافت می شود، عشق هم یافت می شود، آری عشق محصول عالی خرد است. عشق یکی از مطاهر خردمندی است بطوری که در بلندترین مرتیۀ عشق ظاهر می شود و این دو با هم طوری آمیخته میشوند که نمیتوان آنها را از هم جدا کرد.

عشق و محبتی که از معبر وجدان عبور کند و رنگ آنرا به خود گیرد با عشق و محبت افراد عادی بکلی فرق دارد و ماهیت آن یکی نیست چنین عشقی به حقیقت می پیوندد اما اگر عشق بدون وجدان ظهور کند احسساسات حیوانی را تحریک مینماید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عقل و سرنوشت - موریس مترلینگ