آدمک حصیری - آناتول فرانس

در رژیم پادشاهی قدیم فرانسه، پادشاه مالک الرقاب و صاحب اصلی همۀ دار و ندار مردم بود و به این دلیل آرم پادشاه بعنوان صاحب اصلی خانه ها همیشه بر روی بخاریها نصب می شد. این است که هر وقت دولت به تگنا می آمد ظروف طلا و نقره توانگران را برای سکه زدن به خزانه می فرستاد و حتی اشیاء نذری و هدیه های کلیسا را تصرف می کرد و بزخم کار می زد.
انقلاب را خالصه خورها در فرانسه راه انداختند و نتیجه انقلاب تثبیت مالکیت و تحکیم منافع متمولین بود.
افسوس که نه سوسیالیست ها که می خواهند دارائی همه مردم را ملی کنند و نه مرتجعین که به هیچ بهایی نمی خواهند به اصطلاح نم پس بدهند نمی دانند که معنی ملی کردن برگشت به رژیم قدیم است.
انقلاب را خالصه خورها در فرانسه راه انداختند و نتیجه انقلاب تثبیت مالکیت و تحکیم منافع متمولین بود.

نوشتن دیدگاه