آدمک حصیری - آناتول فرانس

آری نگویید که بی رونقی کارتان نتیجۀ شکست هاست بلکه بگوئید که شکست نتیجه گناهان شماست، آنچنانکه مردی نیرومند از خراش کوچک در جنگ تن به تن از پا در نمی آید، ملت بزرگی هم در اثر شکست در یک جنگ لطمۀ زیادی نمی بیند. 

نوشتن دیدگاه