آدمک حصیری - آناتول فرانس

جزئی از مجموعه ایست که آناتول فرانس با عنوان تاریخ معاصر در چهار جلد:«نارون باغ» ، «آدمک حصیری» ، «انگشتر آمتیست» ، «مسیو برژره در پاریس» تالیف نموده است.
این کتابها جنبه تاریخی به معنای متعارف ندارند. در این چهار جلد اشخاص خیالی به کارهائی دست می زنند و سخنانی میگویند که مختص فرانسویان در حدود معینی از تاریخ است.
«آدمک حصیری» یا «آدمک جگنی» وسیله ای است که خانم آقای برژره دامنهای خود را دوخته و به آن می آویزد. در این داستان با زندگی خانوادگی برژره و ناکامیهای خصوصی او آشنا می شویم.

آدمک حصیری - آناتول فرانس

ریشه همۀ بیچارگی درونی در خود ماست. ما تصور می کنیم که بدبختی از بیرون هجوم می آورد ولی این درون ماست که سرچشمه اصلی تلخی ها و خوشیهای زندگی است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آدمک حصیری - آناتول فرانس