آدمک حصیری - آناتول فرانس

جزئی از مجموعه ایست که آناتول فرانس با عنوان تاریخ معاصر در چهار جلد:«نارون باغ» ، «آدمک حصیری» ، «انگشتر آمتیست» ، «مسیو برژره در پاریس» تالیف نموده است.
این کتابها جنبه تاریخی به معنای متعارف ندارند. در این چهار جلد اشخاص خیالی به کارهائی دست می زنند و سخنانی میگویند که مختص فرانسویان در حدود معینی از تاریخ است.
«آدمک حصیری» یا «آدمک جگنی» وسیله ای است که خانم آقای برژره دامنهای خود را دوخته و به آن می آویزد. در این داستان با زندگی خانوادگی برژره و ناکامیهای خصوصی او آشنا می شویم.

آدمک حصیری - آناتول فرانس

آری نگویید که بی رونقی کارتان نتیجۀ شکست هاست بلکه بگوئید که شکست نتیجه گناهان شماست، آنچنانکه مردی نیرومند از خراش کوچک در جنگ تن به تن از پا در نمی آید، ملت بزرگی هم در اثر شکست در یک جنگ لطمۀ زیادی نمی بیند. 

با نیروی تلقین چه نتایجی می توان بدست آورد. کافیست که سرنیزه را بدست کسی بدهند و از او بخواهند برندگی آنرا در شکم دشمن بیازماید و مجاهد راه خدا یا میهن لقب بگیرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آدمک حصیری - آناتول فرانس